samedi 21 décembre 2013

HAFATRA AVY AMIN' NY FIOMBONAMBEN' NY AMPANJAKA ETO MADAGASIKARA:

Ry malagasy mpiray tanindrazana,

"...Adidy masina ny mandefa hafatra ho an' ny Malagasy rehetra fa JESOSY MASINA irery ihany no LALANA sy FIAINANA ary FAHAMARINANA ary TSY MISY LALANA MANKANY AMI' NY RAY AFA-TSY AMIN' NY ALALANY(Jaona 14:6).

Ary tsy tokony hivory any amin' ny Tempoly tsy misy Jesosy ny kristiana na hiara-dia amin' ny tsy mpino Azy. Koa miantso izay tafiditra ao anatin'izany sy ny Malagasy rehetra mba hibebaka, hiala ao sy hiala amin' ny ratsy fanao rehetra, ary tena handray sy hanaiky 100% an'i JESOSY MASINA ho TOMPO sy MPAMONJINY, mba handovany ny Fanjakan' ny Lanitra sy hitondrana fitahina ho an' ny firenena!
..."

"...Fanjakana mankatoa an'i Jesosy Masina Mpanjakan' ny mpanjaka sy Tompon' ny tompo (I Timoty 6:15) no Planin'Andriamanitra ho an' ny firenena rehetra talohan' ny namoronany izao tontolo izao.


Matoa ny 92% ny Malagasy dia lasa mahantra, mirongatra ny dahalo sy ny mpangalatra, manjaka ny tsy fahamarinana, manjakazaka ny vahiny, mirongatra ny pesta sy ny cholera, 17 amin' ny Faritra 22  manerana ny Nosy dia voan' ny andiham-balala dia tsy nisy Fitahina eo amin' ny firenena satria niala tamin'Andriamanitra ny mpitondra nifandimby ary nametraka Lalam-panorenana tsy mifanaraka amin' ny Sitrapon'Andriamanitra (Deot.28).


Ary Jesosy Masina efa niteny tamin' i Mama Nenilava hoe "AHY I MADAGASIKARA, ARY FONGORAKO ETO IZAY REHETRA MIFANOHITRA AMIN' ANDRIAMANITRA." (cf.Raki-tsoratra nasain'i Jesosy nosoratana Raiamandreny Toby Fifohazana FFPM).


Koa isika tsy mahazo miantehitra amin'olombelona fa amin'Andriamanitra irery ihany (Jeremia 17) ao amin' i Jesosy Masina (Jaona 3:16). Koa mivavaka sy miasa mafy isika mba ho maro ny Malagasy hibebaka (II Tantara 7:14) ary mivavaka isika mba tonga haingana ny Famonjen'Andriamanitra ny firenena (Isaiah 60:22


Ho an'Andriamanitra irery ihany ny Voninahitra, ao amin' i Jesosy Masina, Mpanjakan' ny mpanjaka sy Tompon' ny tompo!


"MITSANGANA, MIHAZAVA, FA TONGA NY FAHAZAVANAO, ARY NY VONINAHITR'YHWH EFA MIPOSAKA AMINAO" (Isaiah 60:1).


Prince Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA,
Lehiben' ny Fiombonamben' ny Ampanjaka eto Madagasikara.1 commentaire:

 1. FANAMBARANA MIKASIKA IREO NOSY MANODIDINA AN' I MADAGASIKARA:

  NY FIOMBONAMBEN' NY ZANAKANDRIANA SY AMPANJAKA ETO MADAGASIKARA dia manao Fanambarana ary manamafy hatrany fa

  AN' I MADAGASIKARA SY NY TOMPONTANY MALAGASY EFA HATRAMIN' NY FAHAGOLA IREO NOSY MANODIDINA AN' I MADAGASIKARA(Juan de Nova, Europa, Bassa de India, Tromelin, Glorieuses, Diego Garcia, ets...).

  Ary ny Didy N°34/91 nataon' ny Firenena Mikambana (United-Nations) tamin' ny Fivoriambe tamin'ny 12 Desambra 1979 dia manamafy fa an'i Madagasikara ireo Nosy rehetra manodidina an'i Madagasikara.

  Koa mila mamerina an'ireo Nosy, amin' i Madagasikara sy ny Malagasy, ireo rehetra ratsy fanahy mpangalatra Nosy, fa voazona kosa izay rehetra tsy mety mamerina izany.

  "...FA NY RATSY FANAHY HOFONGORANA, FA IZAY MIANDRY AN' YHWH NO HANDOVA NY TANY." (Salamo 37:9).

  Tany Masina i Madagasikara!


  Antananarivo, Vohitra Masina, 12 Novambra 2015.

  Prince Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA,
  Filohan' ny Fiombonamben'ny Zanakandriana sy Ampanjaka
  eto Madagasikara.

  RépondreSupprimer