mardi 28 août 2012

FANJAKAN' I MADAGASIKARA: NY RAFI-PITONDRANA:


FANJAKAN’ I MADAGASIKARA :

Lalàm-panorenana manaja an’ i Zanahary, Andriamanitra Andriananahary, Mpamorona ny Lanitra sy ny Tany, ary mifototra amin' ny Baiboly Tenin'Andriamanitra, manaiky an' i Jesosy Kristy ho Mpanjakan' ny mpanjaka sy Tompon' ny tompo, manaja ny Soatoavina Malagasy.
------------------------------


1. ANARANA: FANJAKAN' I MADAGASIKARA.

2. RAFITRA: FANJAKANA (fa tsy repoblika intsony).

- Fanjakana Foibe:
- Fanjakana isam-paritra:
- Faritra.
- Firaisana.
- Fivondronam-pokontany.
- Fokontany.

3. VONDRONA ITSINJARAM-PAHEFANA:

3.1. ROVAM-PANJAKANA:
- Mpanjaka no Filoham-Panjakana (voafidin'Andriamanitra).
- Fihaonamben’ ny Ampanjaka manerana an' i Madagasikara.
- Filankevitry ny Rovam-Panjakana.

3.2. FILANKEVITRY NY MPISORONA.

3.3. ASA MPANAO LALANA:
- Antenimieran’Andriana (Solontena isam-poko).
- Antenimieram-Bahoaka (Solontena isam-poko).

3.4. ASA FITSARANA:
- Fitsarana Nenti-Paharazana.
- Fitsarana Vaovao.

3.5. ASA MPANATANTERAKA:
- Ny Governemanta: Praiministra sy Ministra Roambinifolo
ary miampy Sekreteram-Panjakana.
- Ny Rantsa-mangaika ny Governemanta amin' ny Fanjakana isam-paritra.


3.6. FILANKEVITRA MIKASIKA NY KOLOTSAINA SY TOE-KARENA ARY FIARAHA-MONINA.
- Filankevitra ara-Kolotsaina.
- Filankevitra ara-Toekarena.
- Filankevira ara-Piaraha-monina.


Fanamarihina:

- Fepetra iraisana amin' ireo tompon'andraikitra rehetra: Olona matahotra an'Andriamanitra Andriananahary, mandeha amin' ny Fahamarinana, manaja ny soatoavina sy ny kolotsainam-pirenena, tsy manao kolikoly, tsy mpivarotra tanindrazana."Dia ho FANJAKA-MPISORONA sy ho FIRENENA MASINA ho Ahy hianareo"(Eksodosy 19:6).

"MITSANGANA, MIHAZAVA, fa TONGA NY FAHAZAVANAO, ary NY VONINAHITR' I IHWH EFA MIPOSAKA AMINAO" (Isaiah 60:1).Prince Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA,
Filohan' ny Fiombonamben' ny Zanakandriana sy Ampanjaka eto Madagasikara.
(c) Copyright. Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire