lundi 24 septembre 2012


FANJAKAN’ I MADAGASIKARA: FANJAKAM-PISORONA SY FIRENENA MASINA:


1- Prince Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA, amin’ ny maha-Filohan’ny Fihaonamben’ny Zanakandriana sy Ampanjaka eto Madagasikara anao dia ahoana ny fahitanao ny fahaleovantenan’ i Madagasikara ?

Amin’ ny maha-Filohan’ny Fiombonamben’ ny Zanakandriana sy Ampanjaka eto Madagasikara, avy amin' ny Lahimatoan’ ny Fianakavian’ ny Mpanjaka eto Madagasikara anay, dia tiako ny manamafy fa efa nahaleotena i Madagasikara nandritra ny Telo arivo taona, nanomboka tamin’ ny andron’ ny Mpanjaka Solomona (970-931 taona talohan’ i J.K) raha kely indrindra ka hatramin’ ny 1896. Ary ny Fanjakan’ i Madagasikara dia anisan’ ny firenena lehibe indrindra teto amin’ ny Ranomasimbe Indiana sy Afrika, ary efa lasa lavitra amin’ ny lafiny maro noho i Japana talohan’ nanjakan’ ny Emporora Meiji tamin’ ny taona 1868.

Ny Fihaonandehibe tany Berlin (1883-1885) ho fizarana an’ i Afrika sy Madagasikara no nanova ny politika iraisam-pirenena. Ankehitriny, ny zanatany frantsay taloha dia mbola ao anaty fanjanahantany vaovao, amin' ny endriny repoblikana, laika, demokratika, izay mifanohitra amin' ny Tenin'Andriamanitra, narafitr' ilay frantsay Jacques Foccart, ary naparitaka manerana an' i Afrika sy Madagasikara tamin' ny alàlan' ny tambazotra Fransafrika.


2- Ahoana no fahitanao ny fitondrana ny firenena nandritra izay dimam-polo farany izay ?

Ireo mpitondra repoblikana sy ireo governemanta nifanesy, nanomboka tamin’ ny taona 1960 ka mandraka ankehitriny, dia tompon’andraikitra amin’ ny tsy fahombiazana sy ny tsy fahaiza-mitantana ny firenena. Indrindra koa fa tsy nisy niomana tamin’ izany. Taorian’ ny 52 taona nisian’ ny rafitra repoblikana sy tezamita (1960-2012) dia tafiditra ao anatin’ ny firenena 40 mahantra indrindra eran-tany i Madagasikara (Indice de Développement Humain très faible, IDH, PNUD, 2011), ary vao maika miharatsy aza izany amin’ ity taona 2012 ity, satria mihaotra ny fito amby fito-polo isan-jato (+77 %) ny mponina no tena mahantra ary miaina amin’ ny fidiram-bola latsaky ny 1 Dollar USD isan’andro.


3- Ahoana ny fahitanao ny fianam-pirenena ankehitriny raha oharina tamin’ ny andron’ ny Mpanjaka sy ny Fanjakan’ i Madagasikara fahiny?

Tamin’ ny andron’ ny Mpanjaka sy ny Fanjakan’ i Madagasikara fahiny dia nisy ny Fanajàna an’Andriamanitra Andriananahary ary ny fanajàna ny soatoavina sy ny kolotsaina. Nisy ny fanajàna ny mpitondra sy ny fifanajàna, nisy ny tena fandraisan’andraikitra, ny fitadiavana sy ny fikatsahana ny tsara sy ny raitra ary ny tonga lafatra. Tena nisy koa ny fitsinjovana ny tombontsoan’ ny firenena sy ny tombontsoan’ ny vahoaka, fa tsy ny tombontsoan’ ny mpitondra irery ihany sahala amin’ ny ankehitriny.

- Teo amin’ ny lafiny fandriam-pahalemana, nisy kokoa izany satria nisy tafika manaraka baiko sy maro an’isa ary tsara hofana, ary indrindra koa noho ny firaisankinan’ ny fokonolona miaro ny vohitra, indrindra tamin’ ny andron’ ny Mpanjaka Andrianampoinimerina (1778-1810) ka hatramin’ ny andron’ ny Mpanjaka Ranavalona 1 (1828-1861). Ny Mpanjaka Andrianampoinimerina dia namorona ny Akademia Miaramila voalohany, izay nanofànana ny miaramila tao Antsahafilo-Avaradrano. Ary ny Tafika tamin’ ny andron’ ny Mpanjaka Ranavalona 1 dia naharesy ireo tafika frantsay sy tafika anglisy nanafika teto Madagasikara.

- Teo amin’ ny lafiny fampianarana, nisy fampianarana avo lenta miaraka amin’ ny taranja mafonja izay nisy votoatiny lalina teto Madagasikara. Ny zaza dia tsy maintsy nandeha nianatra ary ny fampianarana dia tsara. Ny mpampianatra dia tsara hofana. Nisy ny fandrosoana ara-kalitao sy ny fitomboan' ny isan' ny sekoly ambaratonga voalohany sy ambaratonga faharoa ary ambaratonga ambony. Ny Fianarana Ambony dia tena avo lenta tokoa. Tamin’ ny taona 1896, izany hoe tamin’ ny andron’ ny Mpanjaka Ranavalona III, dia nisy mpianatra 200.000 tao anatin’ ny Fanjakan’ i Madagasikara, ary sekoly kristiana no betsaka tamin’izany. Ary Madagasikara no anisan’ ny firenena nànana mpianatra betsaka indrindra eran-tany.

- Teo amin’ ny lafiny ara-piaraha-monina, nisy ny fihavanana sy ny firaisankina isam-bohitra ary ny fitsinjovana sy ny fikatsahana ny tsara ho an’ ny mponina. Nisy fitsinjovana ny marary tamin’ ny fanangànana Sekoly Ambony Fianarana Dokotera Mpitabo tao Ankadinandriana sy fanangànana ny Hopitalin’ Isoavinandriana izay nanara-penitra ary niaraka tamin’ ny dokotera mpitsabo tsara hofana.

- Teo amin’ ny lafiny vola sy toekarena, ny Mpanjaka Andrianampoinimerina (1778-1810) dia nahavita nanangona tahirim-bola mba ho fampandehanana ny fanjakana mandritra ny zato taona manaraka azy, tao amin’ ny Lapam-panjakana tao Ambohimanga. Ary natomboka ny famoronana orinasa majinika sy ny orinasa vaventy tamin’ ny alàlanan’ ny famadihana ny akora ho vokatra entina hampandrosoana ny indostria (cf. Ranavalona I izay nampian’ i Jean Laborde tany Mantasoa).

- Teo amin’ ny lafiny tontolo iainana, tena nisy ny fanajàna sy ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fitsinjovana ny harena voajanahary (izay tena mifanohitra amin’ ny fanapotehina ny zava-maniry sarobidy sy ny fandripahana ny biby sarobidy ary ny tontolo iainana ankehitriny, toy ny fanondrànana antsokosoko ny hazomena milanja 52.000 taonina mahery..).

- Teo amin’ ny lafiny ara-sakafo, dia nihinan-kanina tsara any ankamaroan’ ny Malagasy fa tsy maty noana na tsy ampy sakafo sahala amin’ ny ankehitriny. Noho izany, nanana fari-piainana ambony kokoa noho ny ankehitriny ny mponina tamin’ izany.

- Teo amin’ ny sehatra iraisam-pirenena, Madagasikara dia anisan’ ny firenena lehibe indrindra manerana an’ ny Ranomasimbe Indiana sy Afrika. Tsy izany intsony no zava-misy amin’ izao fotoana izao.

Fehiny, amin’ izao rafitra fanjanahantany amin’ ny endriny vaovao izao, dia ilay rafitra repoblikana, laika, demokratika, ny mpanao politika dia samy tia ho lohany avokoa, tsy mikatsaka afa-tsy ny tombontsoany manokana ny ankamaroany, ary tsy misy manaiky ho tompon’andraikitra amin’ ny tsy fahombiazana. Noho izany dia tena gaboraraka sy lasa fanjakan’ i Baroa ny fitantànana ny firenena.


4 – Ahoana ny hevitry ny Fiombonamben’ ny Zanakandriana syAmpanjaka eto Madagasikara manoloana ny olana misy ankehitriny eto amin’ ny firenena?

Talohan’ ny nahatongavan’ ny Asiatika, ny Afrikana sy ny Arabo ary ny Eoropeana teto Madagasikara, ny Mpanjaka sady Mpisorona Andriantomara, razamben’ ny Andriamanjaka teto Imerina sy teto Madagasikara, izay niaina efa ela be aman-jato taona talohan’ i Jesosy Kristy, dia nilaza hoe: "Ry Zanakandriana, zanako lahy, tsofiko rano ho anareo ity Nosy ity, ary mitsodrano anareo aho hanjaka sy hitondra eto amin’ ity Nosy Madagasikara ity”. Koa fitahiana ho an’ izay manaja sy manaraka izany, ary ozona kosa ho an’ izay rehetra mitsipaka sy tsy manaja izany hafatra izany.

Ary taorian’ ny tsy fahombiazan’ ny mpitondra repoblikana, izay betsaka fahalovana, tsy nahay mitondra, betsaka mpangalatra, mamono vahoaka, mamadika tanindrazana, mivarotra tanindrazana, ka nahatonga ny fahaverezan’ny vola miditra ho an’ ny fanjakana mihoatra ny 100 Lavitrisa Dollar USD, izany hoe mihoatra ny 200.000 Lavitrisa Ariary, nanomboka tamin’ ny 1960 ka hatramin’ ny 2012, dia manana adidy mavesatra ny Andriana, eo anatrehan’Andriamanitra Andriananahary, Mpamorona ny Lanitra sy ny Tany, mba hanjaka sy hitondra ary hanavotra an’ i Madagasikara sy ny firenena manontolo.

Noho izany, nanomboka tamin’ ny taona 2010, ny Fiombonamben’ ny Zanakandriana sy Ampanjaka eto Madagasikara, dia miasa am-pilaminana amin’ ny fampijoroana ny Fanjakan’ i Madagasikara, Fanjaka-Mpisorona sy Firenena Masina, izay ho hajoron’Andriamanitra ary ho hita mazava tsy ho ela intsony eto amin’ ny firenena, miaraka amin’ ny Lalàm-Panorenana Vaovao miainga sy mifototra amin’ ny Baiboly Tenin’Andriamanitra, ho Famonjena sy ho Fanavotana ary mba hitondra Fitahiana ho an’ ny firenena.


mardi 28 août 2012

FANJAKAN' I MADAGASIKARA: NY RAFI-PITONDRANA:


FANJAKAN’ I MADAGASIKARA :

Lalàm-panorenana manaja an’ i Zanahary, Andriamanitra Andriananahary, Mpamorona ny Lanitra sy ny Tany, ary mifototra amin' ny Baiboly Tenin'Andriamanitra, manaiky an' i Jesosy Kristy ho Mpanjakan' ny mpanjaka sy Tompon' ny tompo, manaja ny Soatoavina Malagasy.
------------------------------


1. ANARANA: FANJAKAN' I MADAGASIKARA.

2. RAFITRA: FANJAKANA (fa tsy repoblika intsony).

- Fanjakana Foibe:
- Fanjakana isam-paritra:
- Faritra.
- Firaisana.
- Fivondronam-pokontany.
- Fokontany.

3. VONDRONA ITSINJARAM-PAHEFANA:

3.1. ROVAM-PANJAKANA:
- Mpanjaka no Filoham-Panjakana (voafidin'Andriamanitra).
- Fihaonamben’ ny Ampanjaka manerana an' i Madagasikara.
- Filankevitry ny Rovam-Panjakana.

3.2. FILANKEVITRY NY MPISORONA.

3.3. ASA MPANAO LALANA:
- Antenimieran’Andriana (Solontena isam-poko).
- Antenimieram-Bahoaka (Solontena isam-poko).

3.4. ASA FITSARANA:
- Fitsarana Nenti-Paharazana.
- Fitsarana Vaovao.

3.5. ASA MPANATANTERAKA:
- Ny Governemanta: Praiministra sy Ministra Roambinifolo
ary miampy Sekreteram-Panjakana.
- Ny Rantsa-mangaika ny Governemanta amin' ny Fanjakana isam-paritra.


3.6. FILANKEVITRA MIKASIKA NY KOLOTSAINA SY TOE-KARENA ARY FIARAHA-MONINA.
- Filankevitra ara-Kolotsaina.
- Filankevitra ara-Toekarena.
- Filankevira ara-Piaraha-monina.


Fanamarihina:

- Fepetra iraisana amin' ireo tompon'andraikitra rehetra: Olona matahotra an'Andriamanitra Andriananahary, mandeha amin' ny Fahamarinana, manaja ny soatoavina sy ny kolotsainam-pirenena, tsy manao kolikoly, tsy mpivarotra tanindrazana."Dia ho FANJAKA-MPISORONA sy ho FIRENENA MASINA ho Ahy hianareo"(Eksodosy 19:6).

"MITSANGANA, MIHAZAVA, fa TONGA NY FAHAZAVANAO, ary NY VONINAHITR' I IHWH EFA MIPOSAKA AMINAO" (Isaiah 60:1).Prince Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA,
Filohan' ny Fiombonamben' ny Zanakandriana sy Ampanjaka eto Madagasikara.
(c) Copyright. lundi 27 août 2012

FANJAKAN' I MADAGASIKARA: HITONDRA FITAHINA HO AN' NY FIRENENA:
FANJAKAN’ I MADAGASIKARA
LALAM-PANORENANA HITONDRA FITAHIANA HO AN’ NY FIRENENA

Araka ny Teny Fikasan’Andriamanitra, efa nolazainy am-polo taona maro, dia hajoron’Andriamanitra eto ny Fanjakan’i Madagasikara, Fanjakam-pisorona sy Firenena Masina, manaja an’ i Zanahary sy ny Soatoavina Malagasy, ary hitondra Fitahiana ho an’ ny firenena. Ary tsy hisy vondron’ olona na firenena vahiny afaka hahasàkana izany. Ho tapitra ny rafitra repoblikana napetraky ny mpanjanantany izay nitondra fahantrana ho an’ ny vahoaka. Tany Masina i Madagasikara, ilay silaky ny Tany Edena. Ary efa nohamasin’ Iahosoa Masina, Jesoa Tompo, efa 2000 taona lasa izay, i Madagasikara, ho an’Ilay Mpahary. Ary hiposaka eto Madagasikara ny Fahazavan’Andriamanitra ary hipaka hatrany amin’ ny faran’ ny tany.


1. ZANAHARY NO FOTOTRY NY FANJAKANA:

Zanahary, Ilay Mpahary ny Lanitra sy ny Tany no fototry ny Fanjakan’i Madagasikara, Fanjakam-Pisorona (Eksodosy 19:6). Araka ny Teny Fikasan’i Zanahary, efa nolazainy am-polo taona maro: Izy no efa nifidy an’ i Madagasikara ho Lahimatoan’ ny Tany! Ho Lahimatoa amin’ ny Finoana sy ny Fankatoavana an’Ilay Mpahary ny Lanitra sy ny Tany!

Ny Fanjakan’i Madagasikara, Fanjakam-Pisorona dia avy amin’i Zanahary, manaja sy manaraka ny Teniny, amin’ ny alàlany, ary ho Voninahiny irery ihany (Romana 11:36).  Ny fototry ny teny hoe Fanjakana dia ny teny hoe Aka, izay manome ny anarana samihafa hoe: faka, jaka, laka, paka, zaka. Ny dikan’ ny teny hoe Aka dia Ain-dehibe avy amin’i Zanahary, izay mamelona sy miori-paka ao aminy. Ny Fanjakana izany dia ilay fahefana sy rafitra avy amin’i Zanahary, nampindramina ny Filoham-panjakana sy ny tompon’andraikitra rehetra, manaraka ny Tenin’Andriamanitra, mba hanasoavana ny firenena sy hiadanan’ny vahoaka ary hiarovana ny tanindrazana.


2. TENIN’I ZANAHARY FA TSY FEON’ NY MPANAO POLITIKA:

Araka ny Teny Fikasan’Andriamanitra, hotahiana izay olona mahatoky an’ Ilay Mpahary ny Lanitra sy ny Tany (Jeremia 17:7). Fa voaozona kosa izay olona mahatoky olona (Jeremiah 17:5).  Ary ny Fahefan’Ilay Mpahary irery ihany no azo ekena, fa tsy ny didy jadona na ny fahefam-bahoaka. Ary ny Tenin’Andriamanitra irery ihany no Fanilo sy Fahazavàna, izay marina mandrakizay ary azo itokisana, fa tsy ny tenin’ny mpanao politika izay mandalo, ary mety mamitaka sy mivadibadika isan’andro.


3. FANJAKANA FA TSY REPOBLIKA :

Araka ny Teny Fikasan’Andriamanitra, ny Fanjakan’i Madagasikara, Fanjakam-Pisorona (I Petera 2: 9-10), no làlana tokana, avy amin’ Iahosoa Masina, Jesoa Tompo, Ilay Mpanjakan’ ny mpanjaka (I Timoty 6:15), hitondra Fitahiana ho an’ ny firenena.

Ny rafitra repoblikana dia rafitra vahiny tandrefana, nataon’ olona nanompo sampy, nitsipaka an’ i Zanahary, ary napetraky ny mpanjanantany teto Madagasikara mba hanohizana ny fanjanahantany amin’ ny endriny vaovao, hanapotehana ny soatoavina sy ny kolotsainam-pirenena sy hampiadiana ny samy mpiray tanindrazana ary hangalàrana ny harem-pirenena.


4. FOKOM-PIRENENA FA TSY ANTOKO POLITIKA:

Araka ny Teny Fikasan’Andriamanitra, ny fototra iorenan’ ny fampandrosoana dia ny fianakaviana (Genesisy 2:7-24), ny fianakaviambe, ny zana-poko, ny foko, ary ny fokom-pirenena, , izay mahenika ny firenena manontolo, sahala amin’ ny Zanak’Israely Roambinifolo (I Mpanjaka 18:31) fa tsy ny antoko politika velively. 


FEHINY: Hiposaka eto Madagasikara ny Fahazavan’Ilay Mpahary ary hipaka hatrany amin’ ny faran’ ny tany! Tenin'Andriamanitra no arahina fa tsy ny tenin' ny mpanao politika. Fanjakana fa tsy repoblika. Fanjaka-Mpisorona fa tsy ny jadona na ny demokrasia. Ho an’ Ilay Mpahary ny Lanitra sy ny Tany irery ihany ny Voninahitra !

Antananarivo, faha-21 Septambra 2010.

Prince Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA
Doctor of Theology,
Filohan' ny Fiombonamben' ny Zanakandriana sy Ampanjaka to Madagasikara. (c) copyright.


lundi 20 août 2012

FANJAKAN' I MADAGASIKARA: FIRENENA MANAN-KARENA INDRINDRA ERAN-TANY


FANJAKAN' I MADAGASIKARA:

TOE-KARENA: FIRENENA MANANKARENA INDRINDRA ERAN-TANY :


Araka ny Teny Fikasan’Andriamanitra dia hajorony eto ny Fanjakan’ i Madagasikara, fanjakam-pisorona. Madagasikara Tany Masina, Ilay Tany Fototra, dia tena handroso amin’izay.

Eto no firenena manankarena indrindra eran-tany, misy ny tahiry solitany lehibe indrindra eran-tany, misy ny tahiry volamena sy vatosoa betsaka sy tsara indrindra eran-tany, izay misy karazany fito-polo mahery (diamond, saphir, rubis, émeraude, pezzotaite, schiavinatoite, londonite, alexandrite, labradorite, améthyste, jaspe, grenat, demantoide, tourmaline, morganite, chrysobéryl, citrine impériale, topaze, quartz, cristal, sns...),

misy ny karazana akora rehetra ambonin’ ny tany ao anaty ny fisokajiana nataon’ i Mendeleev sy harena ankibon’ ny tany maro (Argent, Charbon, Chrome, Cobalt, Fer, Gaz naturel, Ilménite, Mercure, Nickel, Niobium, Or, Pétrole, Platine, Plutonium, Rhodium, Uranium, Titane, Thorium,...sns), misy zavamaniry tranainy indrindra eran-tany sy mahasitrana ny aretina isan-karazany.

Fa tsy hisy intsony orinasa vahiny hitrandraka ny harenam-pirenena. Ary voaozona hatramin’ ny tarànany ny tompontany sy ny vahiny izay mangalatra ny haren’ny firenena sy mivarotra tanindrazana, indrindra ireo nosy manodidina antsika.

Mahatratra 100.000 Milliards Dollar US no sandan’ ny harena eto raha kely indrindra. Ary 10 Milliards Dollar US isan-taona no vola mety ho azo amin’izany raha kely indrindra rehefa vokarina eto, ary tsy azo hamidy any ivelany raha tsy efa voakaly eto Madagasikara.

Hajoro ny Bankim-pirenena hiaro ny tombontsoam-pirenena. Hajoro ny Orinasam-panjakana maro hitrandraka ny harena goavana an-kibon’ ny tany, ary ny tompontany no mitantana azy ireo am-pahamarinana. Ny teknolojia sy ny teknisiana no mety ilaina ny avy any ivelany. Ary ho lasa firenena anisan’ ny matanjaka sy mandroso indrindra eran-tany tokoa i Madagasikara !!!


Prince Rev. Dr Ndriana RABARIOELINA,
Filohan' ny Fiombonamben' ny Zanakandriana sy Ampanjaka eto Madagasikara.
(c) Copyright.

FANJAKAN' I MADAGASIKARA: HO FIRENENA VOALOHANY ERAN-TANYFANJAKAN' I MADAGASIKARA: 
HO FIRENENA VOALOHANY FA TSY HO FARANY :Ara-tantara dia firenena anisan’ny natanjaka indrindra eran-tany ny Fanjakan’ i Madagasikara, tamin’ ny Taonjato faha-19, izay neken’ ny firenena vahiny, toa an’i Etazonia, Frantsa, Alemana, Angletera, ary mbola teo alohan’ i Japana.

Taorian’ ny Konferansa tany Berlin (1884-1885) anefa, izay nivorian’ ireo firenena tandrefana mpanjanatany (Alemana, Angletera, Aotrisia-Hongria, Belzika, Danemark, Espana, Etazonia, Hollanda, Italia, Lafrantsa, Portiogal, Rosia, Soeda, Torkia),

dia tonga teto ny mpanjanantany frantsay ary nopotehiny ny firenena, nampijaliany sy notifiriny ary novonoiny ny tompontany an-tapitrisa, ary nangalariny ny tany sy ny harem-pirenena teto Madagasikara, nandritra ny efatra amby enim-polo taona (1896-1960), harena izay mahatratra 100 Milliards Dollar USD mahery, izay tsy maintsy haverin’ ilay firenena mpanjanantany.

Napetraky ny mpanjanantany frantsay ny Rafitra Repoblikana, laika, demokratika (1960-2009), izay kolotsaina vahiny tandrefana, miaraka amin’ ny resaka Antoko Politika sy Demokrasia ary ny fandàvana an’ i Zanahary, Andriamanitra Andriananahary, YHWH, Mpamorona ny Lanitra sy ny Tany, rafitra repoblikana nentin’izy ireo nampiadiana ny tompontany sy nampahantrana ny firenena iray manontolo, sy nanohizan’ izy ireo ny fangalàrana sy ny fandrobàna ny harem-pirenena ary ny fanapotehana ny firenena. 10 Milliards Dollar USD no vola very raha kely indrindra, nandritra ny dimam-polo taona farany, vokatry ny famoahana antsokosoko ny harena teto.


Ny filohan’ ny repoblika efatra nifandimby, teto amin’ ny firenena, dia voaongana hatrany satria: na saribakoly nolalaovin’ ny vahiny, na nandroba ny harem-pirenena, na nivarotra tanindrazana, na nampijaly sy nitifitra ary namono vahoaka, na niasa fa tsy nahavita, ka tonga amin’izao faha-dimam-polo taonan’ ny fahantran’ ny vahoaka izao. Ary izay mbola mieritreritra Repoblika dia mbola tratran' ny velapandriky ny mpanjanatany, voaozona ary tsy maintsy hirodana hatrany.


Araka ny Teny Fikasan’Andriamanitra, nolazainy tamin’ ny mpanompon’Andriamanitra vitsy, dia hirodana ny sivilizasiona tandrefana satria mandà sy manohitra an’ i Zanahary, YHWH, Andriamanitra Andriananahary, Mpamorona ny Lanitra sy ny Tany, indrindra ny namoaka lalàna mankasitraka zavatra mamoafady. Ary ho haverin’ i Zanahary amin’ i Madagasikara ny Nosy rehetra izay azy fahiny (Bassas da India, Europa, Juan de Nova, Iles Glorieuses, Tromelin, Comores, Mayotte, Diego Garcia, La Reunion…).

Ary hiverina amin’ i Madagasikara ny harena rehetra izay navoaka teto, tamin’ ny tsy fahamarinana, fa ozona kosa ho an’izay olona na firenena mitazona izany harena izany, na iza na iza, ary na aiza na aiza misy azy, ka tsy mamerina azy eto Madagasikara.

Ary ho hajoron’ Andriamanitra YHWH eto Madagasikara tsy ho ela intsony ny SIVILIZASIONA VAOVAO, ny RAFI-PIARAHAMONINA VAOVAO, ny OLOM-BAOVAO, manaja an’ i Zanahary YHWH sy ny Soatoavina ary ny Kolotsainam-pirenena: FANJAKA-MPISORONA sy FIRENENA MASINA (Eksodoy 19:6), fanjakana miorina amin’ny Baiboly Tenin'Andriamanitra, manaja ny Fianakaviana sy ny Soatoavina Fito (Fanajàna an'Andriamanitra, Hasina, Fahamarinana, Fihavànana Firaisankina, Tanindrazana, Fiandrianam-pirenena), mankatoa an' i JESOSY KRISTY, MPANJAKAN' NY MPANJAKA SY TOMPON' NY TOMPO, ary ho lasa firenena mandroso, anisan’ ny ho voalohany indrindra eran-tany i Madagasikara !!!


Hoy Ilay Mpahary ny Lanitra sy ny Tany: "...dia hahatonga anao HO FIRENENA LEHIBE AHO sady HITAHY ANAO sy HAHALEHIBE NY ANARANAO; ary HO FITAHINA TOKOA IANAO; ary HITAHY IZAY MANISY SOA ANAO AHO, fa hanozona izay manozona anao; ary AMINAO NO HITAHINA NY FIRENENA REHETRA AMBONIN'NY TANY" (Genesisy 12:2-3).


"Dia hataon'i YHWH ho LOHANY IANAO, fa tsy ho rambony; ary HO AMBONY TOKOA IANAO, fa tsy ho ambany, RAHA MIHAINO NY DIDIN' YHWH ANDRIAMANITRAO, izay andidiako anao anio, KA MITANDRINA SY MANARAKA AZY" (Detoronomia 28:13).


Antananarivo, 21 Jona 2010.


Prince Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA,
Filohan' ny FIOMBONAMBEN' NY ZANAKANDRIANA SY AMPANJAKA 
ETO MADAGASIKARA.
(c) Copyright.