mercredi 23 mars 2016

NY TAOM-BAOVAO ARA-BAIBOLY NA TAOMBAOVAO MALAGASY DIA MANOMBOKA NY VOLANA ABIB (MARSA-APRILY) :


Zanahary, Ilay Mpahary, Mpamorona ny Lanitra sy ny Tany, Andriamanitr’Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Ilay Avo Indrindra, Ilay Tsitoha, dia nanambara tamin’i Mosa sy Aarona (c.1446 talohan’i Jesoa Kristy) fa ny Taom-Baovao na ny andro voalohany amin’ ny volana voalohany amin’ ny taona dia ny volana Abib na volana Nissan (Marsa-Aprily): "…Ity volana ity no voaloham-bolana ho anareo; ity no voaloham-bolana amin’ ny taona ho anareo." (Eksodosy 12:2).

Manaraka izany, Zanahary, Ilay Mpahary ny Lanitra sy ny Tany, Andriamanitr’Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Ilay Masin’Israely, Ilay Avo indrindra, Ilay Tsitoha, dia nanome baiko an’i Mosa sy Aarona mba hamelatra ny Trano Lay na Tabernakely amin’ ny andro voalohany amin’ ny volana voalohany amin’ ny taona faharoa (Eksodosy 40:2). Ary tao anatin’ Ilay Trano Lay na Tabernakely no nisy ny «Fiaran’ ny Fanekena» izay nisy ny «Didy Folo», izay nomen’ Ilay Mpahary an’i Mosa, tao amin’ny Tendrombohitra Sinai, ho an’ny Zanak’Israely sy ny firenena rehetra.

Taty aorina, ireo Jiosy sy Israelita antsoina hoe "Malagasy" (Heb. Malah-Gas) dia tonga tao amin’ ny "Nosy Abrahama" (na Nosy Boraha na Nosy Sainte-Marie) sy tao amin’ ny “Tanibe” na Nosy "Madagasikara" (Heb. Ma-Daga-Shakar), efa tamin’ ny andron’ ny Mpanjaka Davida (c.1000-970 tal. J.K.) sy ny Mpanjaka Solomona (c.970-930 tal. J.K), ary taorian’ ny andro Faha-Gola tany Babylona (c.587-538 tal. J.K). Ary izy ireo dia nankalaza an’Ilay Mpahary hatrany, tamin’ny Taom-Baovao Jiosy na Taom-Baovao Malagasy, izay Fankalazana efa nisy nandritra ny 3000 taona mahery.

Zanahary, Ilay Mpamorona ny Lanitra sy ny Tany, Andriamanitr’ Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Iray Masin’Israely, Ilay Avo Indrindra, Ilay Tsitoha, dia nanao Fanekena Mandrakizay tamin’ ny Zanak’Israely hoe: «…Ianareo ho oloko ary Izaho no Andriamanitrareo … » (Eksodosy 6 :7), ary izy ireo dia nantsoiny manokana ho "Fanjaka-Mpisorona sy Firenena Masina…" (Eksodosy 19:6).

Noho izany, ny Fankalazana an’Ilay Mpahary amin’ ny Taom-Baovao ara-Baiboly Jiosy na Taom-Baovao Malagasy dia manomboka hatrany ny andro voalohany amin’ ny volana voalohany na volana Abib (Marsa-Aprily).

Dia ho an’ i Zanahary, Ilay Mpamorona ny Lanitra sy ny Tany, irery ihany ny Voninahitra !


Ambohidrabiby, Hasin'Imerina, Madagasikara.


Prince Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA,
Lehiben' ny Fiombonamben' ny Ampanjaka eto Madagasikara..


samedi 21 décembre 2013

HAFATRA AVY AMIN' NY FIOMBONAMBEN' NY AMPANJAKA ETO MADAGASIKARA:

Ry malagasy mpiray tanindrazana,

"...Adidy masina ny mandefa hafatra ho an' ny Malagasy rehetra fa JESOSY MASINA irery ihany no LALANA sy FIAINANA ary FAHAMARINANA ary TSY MISY LALANA MANKANY AMI' NY RAY AFA-TSY AMIN' NY ALALANY(Jaona 14:6).

Ary tsy tokony hivory any amin' ny Tempoly tsy misy Jesosy ny kristiana na hiara-dia amin' ny tsy mpino Azy. Koa miantso izay tafiditra ao anatin'izany sy ny Malagasy rehetra mba hibebaka, hiala ao sy hiala amin' ny ratsy fanao rehetra, ary tena handray sy hanaiky 100% an'i JESOSY MASINA ho TOMPO sy MPAMONJINY, mba handovany ny Fanjakan' ny Lanitra sy hitondrana fitahina ho an' ny firenena!
..."

"...Fanjakana mankatoa an'i Jesosy Masina Mpanjakan' ny mpanjaka sy Tompon' ny tompo (I Timoty 6:15) no Planin'Andriamanitra ho an' ny firenena rehetra talohan' ny namoronany izao tontolo izao.


Matoa ny 92% ny Malagasy dia lasa mahantra, mirongatra ny dahalo sy ny mpangalatra, manjaka ny tsy fahamarinana, manjakazaka ny vahiny, mirongatra ny pesta sy ny cholera, 17 amin' ny Faritra 22  manerana ny Nosy dia voan' ny andiham-balala dia tsy nisy Fitahina eo amin' ny firenena satria niala tamin'Andriamanitra ny mpitondra nifandimby ary nametraka Lalam-panorenana tsy mifanaraka amin' ny Sitrapon'Andriamanitra (Deot.28).


Ary Jesosy Masina efa niteny tamin' i Mama Nenilava hoe "AHY I MADAGASIKARA, ARY FONGORAKO ETO IZAY REHETRA MIFANOHITRA AMIN' ANDRIAMANITRA." (cf.Raki-tsoratra nasain'i Jesosy nosoratana Raiamandreny Toby Fifohazana FFPM).


Koa isika tsy mahazo miantehitra amin'olombelona fa amin'Andriamanitra irery ihany (Jeremia 17) ao amin' i Jesosy Masina (Jaona 3:16). Koa mivavaka sy miasa mafy isika mba ho maro ny Malagasy hibebaka (II Tantara 7:14) ary mivavaka isika mba tonga haingana ny Famonjen'Andriamanitra ny firenena (Isaiah 60:22


Ho an'Andriamanitra irery ihany ny Voninahitra, ao amin' i Jesosy Masina, Mpanjakan' ny mpanjaka sy Tompon' ny tompo!


"MITSANGANA, MIHAZAVA, FA TONGA NY FAHAZAVANAO, ARY NY VONINAHITR'YHWH EFA MIPOSAKA AMINAO" (Isaiah 60:1).


Prince Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA,
Lehiben' ny Fiombonamben' ny Ampanjaka eto Madagasikara.jeudi 11 avril 2013

JESOSY KRISTY NO MPANJAKAN’ NY MPANJAKA SY TOMPON’ NY TOMPO ETO MADAGASIKARA:


FIOMBANAMBEN’ NY ZANAKANDRIANA SY AMPANJAKA ETO MADAGASIKARA:


FIVORIAMBE:


JESOSY KRISTY NO MPANJAKAN’ NY MPANJAKA
SY TOMPON’ NY TOMPO ETO MADAGASIKARA:


1) Ny Fiombanamben’ ny Zanakandriana sy Ampanjaka eto Madagasikara, tarihan’ ny Filoha Prince  Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA, dia nanao Fivoriambe ny Alahady 17 Marsa 2013, ary notohizana ny 22 Marsa, 26 Marsa, ary ny 06 Aprily 2013 teto Antananarivo. Tonga nanatrika izany fivoriana izany ny solontena eni-polo mahery no sady sangany, avy amin’ ny lafy valon’ ny Nosy (Imerina Eni-Toko, Bezanozano, Antambahoaka, Antemoro, Antanosy, Betsileo, Sakalava-Menabe, Sakalava-Analalava, Bara, Tanala,… sns).


2) Ara-tantara dia notsahivina fa Taranak’Abrahama, Isaka ary Jakoba, Taranak’Israely, daholo ny Ampanjaka sy Zanakandriana manerana ny Nosy, ary efa samy namoaka izany tantara miafina izany ny isam-poko. Ary notsahivina ihany koa fa taranaka voafidy ary nataon' Ilay Mpahary ny Lanitra sy ny Tany, IHWH, Iray Masin'Israely, ho "Fanjaka-Mpisorona sy Firenena Masina" (Eksodosy 19:6) eo anatrehany.


3) Ary nohamafisina fa efa nisy hatry ny ela, ary mihoatra ny 3.000 taona mahery, ny rohim-pihavanana eo amin’ ny Ampanjaka sy Zanakandriana rehetra manerana ny Nosy. Notsahivina ihany koa fa ny razamben’ ny Ampanjaka sy Zanakandriana eto Madagasikara, manerana ny Nosy, no nitondra ireo Fanaka Masina sarobidy tao amin’ ny Tabernakely tao Sinai sy ny Tempoly Voalohany tao Jerosalema, indrindra ny Fiara Fanekan’ i IHWH misy ny Didy Folo nosoratany tamin' ny tànany sy ireo Fanaka Sarobidy Volemena, taorin’ ny Taona 587 talohan’ i Jesosy Kristy, avy any Israely nankaty Madagasikara izay Tany Edena fahiny, Ilay Lahimatoan’ ny Tany.


4) Tamin’ ireo fivoriana ireo dia tsapa fa marobe ny zavatra tsara vitan’ ny Mpanjaka sy ny Zanakandriana ary ny Ampanjaka teto Madagasikara, nandritra ny taon-jato maro: Ny Famoriana ny foko niady nanerana ny Nosy, nanambatra izany ka lasa fanjakana iray; ny Fampidirana ny Fampianarana an-tsoratra; ny Fampandrosoana ny firenena amin' ny lafiny maro ka nahatonga ny Fanjakan’i Madagasikara ho anisan’ ny fanjakana lehibe indrindra manerana ny Ranomasimbe Indiana sy Afrika; ny Fiarovana ny tanindrazana ary ny Fitandrovana ny fiandrianam-pirenena.


Nisy koa anefa ireo ota-fady sy zavatra ratsy nataon’ ny mpitondra sasany, ny olona sasany tao amin'ny foko ary ny zana-poko samihafa teto Madagasikara tany aloha. Miampy trotraka amin’izany ny disadisa sy ny fahalovana ary ny olana politika goavana vokatry ny ataon' ny mpanao politika, misy ankehitriny.


5) Koa nibebaka sy nifona tamin’ IHWH, Iray Masin'Israely, Andriamanitra Andriananahary, ny Fiombanamben’ ny Ampanjaka sy Zanakandriana eto Madagasikara, ary nangataka ny ràn’ i Jesosy Kristy Tompo mba hanadio ny fahotan’ ny Ampanjaka sy Zanakandriana manerana an’ i Madagasikara, araka ny Tenin’Andriamanitra manao hoe: “Ny ràn’ i Jesosy Zanany no manadio antsika amin’ ny ota rehetra” (I Jaona 1:7).


Manaraka izany dia nanapa-kevitra izy ireo, teo anatrehan’IHWH, Iray Masin'Israely, Andriamanitra Andriananahary, Mpamorona ny Lanitra sy ny Tany, fa hanamafy ny fifankatiavana, ny firaisankina sy ny fifanampiana ary ny fifanohanana hatrany, ary hanamafy ny Fahamarina sy Fahamasinana.


Ary mitaona ny vahoaka Malagasy rehetra hibebaka, hiala amin' ny ratsy fanao, ary hanao izany koa, araka ny Baikon’IHWH, Iray Masin'Israely, satria “IHWH dia Fitiavana, Marina ary Masina”. Hoy ny Tenin'IHWH: "Fa toy izao no nitiavan'IHWH izao tontolo izao, nomeny ny Zanany Lahitokana (Iahosoa Masina na Jesosy Kristy), mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hànana Fiainana mandrakizay" (Jaona 3:16). Dia hoy Jesosy Kristy : "Izaho no Làlana sy Fahamarinana ary Fiainana. Tsy misy mankany amin' ny Ray afa-tsy amin' ny alàlako" (Jaona 14:6). Ary koa "Izaho no IHWH Andriamanitrareo. Manamasina ny tenanareo, ka dia ho masina ianareo satria Masina Aho" (Levitikosy 11:44).


6) Ary manoloana ny olana politika sy toekarena ary ara-piaraha-monina, izay mianjady mafy eto amin’ ny firenena, indrindra ny fijaliana sy ny fahantrana mihamafy sy mitombo hatrany, izay mahazo ny enina ambi-valopolo (92%) isan-jato maherin’ ny Malagasy, dia nanamafy ny Fiombonamben’ ny Ampanjaka sy Zanakandriana eto Madagasikara fa :

7) tsy afaka ny hipetraka na hitaza-potsiny, ary tonga ny fotoana handraisana ny andraikitra sy adidy masina, izay napetrak’Andriamanitra amin’ ny Ampanjaka sy Zanakandriana eto Madagasikara, ho famonjena sy fampandrosoana ny firenena, araka ny Tenin’IHWH, Iray Masin'Israely, tsy miova omaly anio ary mandrakizay, manao hoe:

"SAMBATRA IZAY FIRENENA MANANA AN'IHWH HO ANDRIAMANINY" (Salamo 119:105).


"SAMBATRA IANAO RY FIRENENA, RAHA TENA ANDRIANA NO MPANJAKANAO" (Mpitoriteny 10:17).


"“NY MPANJAKA LAHY MANJAKA ARAKA NY FAHAMARINANA ARY IREO ZANAKANDRIANA MITONDRA ARAKA NY RARINY
(Isaiah 32:1).


Izay no Sitrapon’Andriamanitra hitondra Fitahina ho an’ ny firenena rehetra. Ozona kosa ho an’ izay firenena mitsipaka izany Tenin’Andriamanitra izany.


Farany, nahatsapa koa ny Fiombanamben’ ny Ampanjaka sy Zanakandriana eto Madagasikara fa ady amin’ ny Satana sy ny fanahy ratsy eny amin’ ny rivotra no atao, izay mampiady ny Malagasy sy misakana ny fampandrosoana eto amin’ ny firenena, fa tsy ady amin’ny olombelona. Koa tsy misy afa-tsy ny manaiky sy miaraka ary mankatoa amin’ i Jesosy Kristy, Andriamanitra tonga nofo, irery ihany no vaha-olana amin’izany. Ny fifikirana amin’ i Jesosy Kristy, Zanak’Andriamanitra, irery ihany no fandresena ho antsika!

Koa nanamafy indray ny Fiombonamben’ ny Ampanjaka sy Zanakandriana fa Jesosy Kristy, Zanak’Andriamanitra Velona avy any Nazareta, no Mpanjakan’ ny mpanjaka sy Tompon’ny tompo eto Madagasikara (I Timoty 6:15)!


"MITSANGANA, MIHAZAVA, FA TONGA NY FAHAZAVANAO, ARY NY VONINAHITR'IHWH EFA MIPOSAKA AMINAO" (Isaiah 60:1-2).


Ho an’Andriamanitra Andriananahary irery ihany ny Voninahitra,
ao amin’ i Jesosy Kristy Mpanjakan’ ny mpanjaka sy Tompon’ ny tompo!


Antananarivo, Vohitra Masina, faha-17 Marsa 2013.


Prince. Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA,
Filohan’ny Fiombonamben’ ny Zanakandriana sy Ampanjaka eto Madagasikara.


lundi 24 septembre 2012


FANJAKAN’ I MADAGASIKARA: FANJAKAM-PISORONA SY FIRENENA MASINA:


1- Prince Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA, amin’ ny maha-Filohan’ny Fihaonamben’ny Zanakandriana sy Ampanjaka eto Madagasikara anao dia ahoana ny fahitanao ny fahaleovantenan’ i Madagasikara ?

Amin’ ny maha-Filohan’ny Fiombonamben’ ny Zanakandriana sy Ampanjaka eto Madagasikara, avy amin' ny Lahimatoan’ ny Fianakavian’ ny Mpanjaka eto Madagasikara anay, dia tiako ny manamafy fa efa nahaleotena i Madagasikara nandritra ny Telo arivo taona, nanomboka tamin’ ny andron’ ny Mpanjaka Solomona (970-931 taona talohan’ i J.K) raha kely indrindra ka hatramin’ ny 1896. Ary ny Fanjakan’ i Madagasikara dia anisan’ ny firenena lehibe indrindra teto amin’ ny Ranomasimbe Indiana sy Afrika, ary efa lasa lavitra amin’ ny lafiny maro noho i Japana talohan’ nanjakan’ ny Emporora Meiji tamin’ ny taona 1868.

Ny Fihaonandehibe tany Berlin (1883-1885) ho fizarana an’ i Afrika sy Madagasikara no nanova ny politika iraisam-pirenena. Ankehitriny, ny zanatany frantsay taloha dia mbola ao anaty fanjanahantany vaovao, amin' ny endriny repoblikana, laika, demokratika, izay mifanohitra amin' ny Tenin'Andriamanitra, narafitr' ilay frantsay Jacques Foccart, ary naparitaka manerana an' i Afrika sy Madagasikara tamin' ny alàlan' ny tambazotra Fransafrika.


2- Ahoana no fahitanao ny fitondrana ny firenena nandritra izay dimam-polo farany izay ?

Ireo mpitondra repoblikana sy ireo governemanta nifanesy, nanomboka tamin’ ny taona 1960 ka mandraka ankehitriny, dia tompon’andraikitra amin’ ny tsy fahombiazana sy ny tsy fahaiza-mitantana ny firenena. Indrindra koa fa tsy nisy niomana tamin’ izany. Taorian’ ny 52 taona nisian’ ny rafitra repoblikana sy tezamita (1960-2012) dia tafiditra ao anatin’ ny firenena 40 mahantra indrindra eran-tany i Madagasikara (Indice de Développement Humain très faible, IDH, PNUD, 2011), ary vao maika miharatsy aza izany amin’ ity taona 2012 ity, satria mihaotra ny fito amby fito-polo isan-jato (+77 %) ny mponina no tena mahantra ary miaina amin’ ny fidiram-bola latsaky ny 1 Dollar USD isan’andro.


3- Ahoana ny fahitanao ny fianam-pirenena ankehitriny raha oharina tamin’ ny andron’ ny Mpanjaka sy ny Fanjakan’ i Madagasikara fahiny?

Tamin’ ny andron’ ny Mpanjaka sy ny Fanjakan’ i Madagasikara fahiny dia nisy ny Fanajàna an’Andriamanitra Andriananahary ary ny fanajàna ny soatoavina sy ny kolotsaina. Nisy ny fanajàna ny mpitondra sy ny fifanajàna, nisy ny tena fandraisan’andraikitra, ny fitadiavana sy ny fikatsahana ny tsara sy ny raitra ary ny tonga lafatra. Tena nisy koa ny fitsinjovana ny tombontsoan’ ny firenena sy ny tombontsoan’ ny vahoaka, fa tsy ny tombontsoan’ ny mpitondra irery ihany sahala amin’ ny ankehitriny.

- Teo amin’ ny lafiny fandriam-pahalemana, nisy kokoa izany satria nisy tafika manaraka baiko sy maro an’isa ary tsara hofana, ary indrindra koa noho ny firaisankinan’ ny fokonolona miaro ny vohitra, indrindra tamin’ ny andron’ ny Mpanjaka Andrianampoinimerina (1778-1810) ka hatramin’ ny andron’ ny Mpanjaka Ranavalona 1 (1828-1861). Ny Mpanjaka Andrianampoinimerina dia namorona ny Akademia Miaramila voalohany, izay nanofànana ny miaramila tao Antsahafilo-Avaradrano. Ary ny Tafika tamin’ ny andron’ ny Mpanjaka Ranavalona 1 dia naharesy ireo tafika frantsay sy tafika anglisy nanafika teto Madagasikara.

- Teo amin’ ny lafiny fampianarana, nisy fampianarana avo lenta miaraka amin’ ny taranja mafonja izay nisy votoatiny lalina teto Madagasikara. Ny zaza dia tsy maintsy nandeha nianatra ary ny fampianarana dia tsara. Ny mpampianatra dia tsara hofana. Nisy ny fandrosoana ara-kalitao sy ny fitomboan' ny isan' ny sekoly ambaratonga voalohany sy ambaratonga faharoa ary ambaratonga ambony. Ny Fianarana Ambony dia tena avo lenta tokoa. Tamin’ ny taona 1896, izany hoe tamin’ ny andron’ ny Mpanjaka Ranavalona III, dia nisy mpianatra 200.000 tao anatin’ ny Fanjakan’ i Madagasikara, ary sekoly kristiana no betsaka tamin’izany. Ary Madagasikara no anisan’ ny firenena nànana mpianatra betsaka indrindra eran-tany.

- Teo amin’ ny lafiny ara-piaraha-monina, nisy ny fihavanana sy ny firaisankina isam-bohitra ary ny fitsinjovana sy ny fikatsahana ny tsara ho an’ ny mponina. Nisy fitsinjovana ny marary tamin’ ny fanangànana Sekoly Ambony Fianarana Dokotera Mpitabo tao Ankadinandriana sy fanangànana ny Hopitalin’ Isoavinandriana izay nanara-penitra ary niaraka tamin’ ny dokotera mpitsabo tsara hofana.

- Teo amin’ ny lafiny vola sy toekarena, ny Mpanjaka Andrianampoinimerina (1778-1810) dia nahavita nanangona tahirim-bola mba ho fampandehanana ny fanjakana mandritra ny zato taona manaraka azy, tao amin’ ny Lapam-panjakana tao Ambohimanga. Ary natomboka ny famoronana orinasa majinika sy ny orinasa vaventy tamin’ ny alàlanan’ ny famadihana ny akora ho vokatra entina hampandrosoana ny indostria (cf. Ranavalona I izay nampian’ i Jean Laborde tany Mantasoa).

- Teo amin’ ny lafiny tontolo iainana, tena nisy ny fanajàna sy ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fitsinjovana ny harena voajanahary (izay tena mifanohitra amin’ ny fanapotehina ny zava-maniry sarobidy sy ny fandripahana ny biby sarobidy ary ny tontolo iainana ankehitriny, toy ny fanondrànana antsokosoko ny hazomena milanja 52.000 taonina mahery..).

- Teo amin’ ny lafiny ara-sakafo, dia nihinan-kanina tsara any ankamaroan’ ny Malagasy fa tsy maty noana na tsy ampy sakafo sahala amin’ ny ankehitriny. Noho izany, nanana fari-piainana ambony kokoa noho ny ankehitriny ny mponina tamin’ izany.

- Teo amin’ ny sehatra iraisam-pirenena, Madagasikara dia anisan’ ny firenena lehibe indrindra manerana an’ ny Ranomasimbe Indiana sy Afrika. Tsy izany intsony no zava-misy amin’ izao fotoana izao.

Fehiny, amin’ izao rafitra fanjanahantany amin’ ny endriny vaovao izao, dia ilay rafitra repoblikana, laika, demokratika, ny mpanao politika dia samy tia ho lohany avokoa, tsy mikatsaka afa-tsy ny tombontsoany manokana ny ankamaroany, ary tsy misy manaiky ho tompon’andraikitra amin’ ny tsy fahombiazana. Noho izany dia tena gaboraraka sy lasa fanjakan’ i Baroa ny fitantànana ny firenena.


4 – Ahoana ny hevitry ny Fiombonamben’ ny Zanakandriana syAmpanjaka eto Madagasikara manoloana ny olana misy ankehitriny eto amin’ ny firenena?

Talohan’ ny nahatongavan’ ny Asiatika, ny Afrikana sy ny Arabo ary ny Eoropeana teto Madagasikara, ny Mpanjaka sady Mpisorona Andriantomara, razamben’ ny Andriamanjaka teto Imerina sy teto Madagasikara, izay niaina efa ela be aman-jato taona talohan’ i Jesosy Kristy, dia nilaza hoe: "Ry Zanakandriana, zanako lahy, tsofiko rano ho anareo ity Nosy ity, ary mitsodrano anareo aho hanjaka sy hitondra eto amin’ ity Nosy Madagasikara ity”. Koa fitahiana ho an’ izay manaja sy manaraka izany, ary ozona kosa ho an’ izay rehetra mitsipaka sy tsy manaja izany hafatra izany.

Ary taorian’ ny tsy fahombiazan’ ny mpitondra repoblikana, izay betsaka fahalovana, tsy nahay mitondra, betsaka mpangalatra, mamono vahoaka, mamadika tanindrazana, mivarotra tanindrazana, ka nahatonga ny fahaverezan’ny vola miditra ho an’ ny fanjakana mihoatra ny 100 Lavitrisa Dollar USD, izany hoe mihoatra ny 200.000 Lavitrisa Ariary, nanomboka tamin’ ny 1960 ka hatramin’ ny 2012, dia manana adidy mavesatra ny Andriana, eo anatrehan’Andriamanitra Andriananahary, Mpamorona ny Lanitra sy ny Tany, mba hanjaka sy hitondra ary hanavotra an’ i Madagasikara sy ny firenena manontolo.

Noho izany, nanomboka tamin’ ny taona 2010, ny Fiombonamben’ ny Zanakandriana sy Ampanjaka eto Madagasikara, dia miasa am-pilaminana amin’ ny fampijoroana ny Fanjakan’ i Madagasikara, Fanjaka-Mpisorona sy Firenena Masina, izay ho hajoron’Andriamanitra ary ho hita mazava tsy ho ela intsony eto amin’ ny firenena, miaraka amin’ ny Lalàm-Panorenana Vaovao miainga sy mifototra amin’ ny Baiboly Tenin’Andriamanitra, ho Famonjena sy ho Fanavotana ary mba hitondra Fitahiana ho an’ ny firenena.


mardi 28 août 2012

FANJAKAN' I MADAGASIKARA: NY RAFI-PITONDRANA:


FANJAKAN’ I MADAGASIKARA :

Lalàm-panorenana manaja an’ i Zanahary, Andriamanitra Andriananahary, Mpamorona ny Lanitra sy ny Tany, ary mifototra amin' ny Baiboly Tenin'Andriamanitra, manaiky an' i Jesosy Kristy ho Mpanjakan' ny mpanjaka sy Tompon' ny tompo, manaja ny Soatoavina Malagasy.
------------------------------


1. ANARANA: FANJAKAN' I MADAGASIKARA.

2. RAFITRA: FANJAKANA (fa tsy repoblika intsony).

- Fanjakana Foibe:
- Fanjakana isam-paritra:
- Faritra.
- Firaisana.
- Fivondronam-pokontany.
- Fokontany.

3. VONDRONA ITSINJARAM-PAHEFANA:

3.1. ROVAM-PANJAKANA:
- Mpanjaka no Filoham-Panjakana (voafidin'Andriamanitra).
- Fihaonamben’ ny Ampanjaka manerana an' i Madagasikara.
- Filankevitry ny Rovam-Panjakana.

3.2. FILANKEVITRY NY MPISORONA.

3.3. ASA MPANAO LALANA:
- Antenimieran’Andriana (Solontena isam-poko).
- Antenimieram-Bahoaka (Solontena isam-poko).

3.4. ASA FITSARANA:
- Fitsarana Nenti-Paharazana.
- Fitsarana Vaovao.

3.5. ASA MPANATANTERAKA:
- Ny Governemanta: Praiministra sy Ministra Roambinifolo
ary miampy Sekreteram-Panjakana.
- Ny Rantsa-mangaika ny Governemanta amin' ny Fanjakana isam-paritra.


3.6. FILANKEVITRA MIKASIKA NY KOLOTSAINA SY TOE-KARENA ARY FIARAHA-MONINA.
- Filankevitra ara-Kolotsaina.
- Filankevitra ara-Toekarena.
- Filankevira ara-Piaraha-monina.


Fanamarihina:

- Fepetra iraisana amin' ireo tompon'andraikitra rehetra: Olona matahotra an'Andriamanitra Andriananahary, mandeha amin' ny Fahamarinana, manaja ny soatoavina sy ny kolotsainam-pirenena, tsy manao kolikoly, tsy mpivarotra tanindrazana."Dia ho FANJAKA-MPISORONA sy ho FIRENENA MASINA ho Ahy hianareo"(Eksodosy 19:6).

"MITSANGANA, MIHAZAVA, fa TONGA NY FAHAZAVANAO, ary NY VONINAHITR' I IHWH EFA MIPOSAKA AMINAO" (Isaiah 60:1).Prince Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA,
Filohan' ny Fiombonamben' ny Zanakandriana sy Ampanjaka eto Madagasikara.
(c) Copyright. lundi 27 août 2012

FANJAKAN' I MADAGASIKARA: HITONDRA FITAHINA HO AN' NY FIRENENA:
FANJAKAN’ I MADAGASIKARA
LALAM-PANORENANA HITONDRA FITAHIANA HO AN’ NY FIRENENA

Araka ny Teny Fikasan’Andriamanitra, efa nolazainy am-polo taona maro, dia hajoron’Andriamanitra eto ny Fanjakan’i Madagasikara, Fanjakam-pisorona sy Firenena Masina, manaja an’ i Zanahary sy ny Soatoavina Malagasy, ary hitondra Fitahiana ho an’ ny firenena. Ary tsy hisy vondron’ olona na firenena vahiny afaka hahasàkana izany. Ho tapitra ny rafitra repoblikana napetraky ny mpanjanantany izay nitondra fahantrana ho an’ ny vahoaka. Tany Masina i Madagasikara, ilay silaky ny Tany Edena. Ary efa nohamasin’ Iahosoa Masina, Jesoa Tompo, efa 2000 taona lasa izay, i Madagasikara, ho an’Ilay Mpahary. Ary hiposaka eto Madagasikara ny Fahazavan’Andriamanitra ary hipaka hatrany amin’ ny faran’ ny tany.


1. ZANAHARY NO FOTOTRY NY FANJAKANA:

Zanahary, Ilay Mpahary ny Lanitra sy ny Tany no fototry ny Fanjakan’i Madagasikara, Fanjakam-Pisorona (Eksodosy 19:6). Araka ny Teny Fikasan’i Zanahary, efa nolazainy am-polo taona maro: Izy no efa nifidy an’ i Madagasikara ho Lahimatoan’ ny Tany! Ho Lahimatoa amin’ ny Finoana sy ny Fankatoavana an’Ilay Mpahary ny Lanitra sy ny Tany!

Ny Fanjakan’i Madagasikara, Fanjakam-Pisorona dia avy amin’i Zanahary, manaja sy manaraka ny Teniny, amin’ ny alàlany, ary ho Voninahiny irery ihany (Romana 11:36).  Ny fototry ny teny hoe Fanjakana dia ny teny hoe Aka, izay manome ny anarana samihafa hoe: faka, jaka, laka, paka, zaka. Ny dikan’ ny teny hoe Aka dia Ain-dehibe avy amin’i Zanahary, izay mamelona sy miori-paka ao aminy. Ny Fanjakana izany dia ilay fahefana sy rafitra avy amin’i Zanahary, nampindramina ny Filoham-panjakana sy ny tompon’andraikitra rehetra, manaraka ny Tenin’Andriamanitra, mba hanasoavana ny firenena sy hiadanan’ny vahoaka ary hiarovana ny tanindrazana.


2. TENIN’I ZANAHARY FA TSY FEON’ NY MPANAO POLITIKA:

Araka ny Teny Fikasan’Andriamanitra, hotahiana izay olona mahatoky an’ Ilay Mpahary ny Lanitra sy ny Tany (Jeremia 17:7). Fa voaozona kosa izay olona mahatoky olona (Jeremiah 17:5).  Ary ny Fahefan’Ilay Mpahary irery ihany no azo ekena, fa tsy ny didy jadona na ny fahefam-bahoaka. Ary ny Tenin’Andriamanitra irery ihany no Fanilo sy Fahazavàna, izay marina mandrakizay ary azo itokisana, fa tsy ny tenin’ny mpanao politika izay mandalo, ary mety mamitaka sy mivadibadika isan’andro.


3. FANJAKANA FA TSY REPOBLIKA :

Araka ny Teny Fikasan’Andriamanitra, ny Fanjakan’i Madagasikara, Fanjakam-Pisorona (I Petera 2: 9-10), no làlana tokana, avy amin’ Iahosoa Masina, Jesoa Tompo, Ilay Mpanjakan’ ny mpanjaka (I Timoty 6:15), hitondra Fitahiana ho an’ ny firenena.

Ny rafitra repoblikana dia rafitra vahiny tandrefana, nataon’ olona nanompo sampy, nitsipaka an’ i Zanahary, ary napetraky ny mpanjanantany teto Madagasikara mba hanohizana ny fanjanahantany amin’ ny endriny vaovao, hanapotehana ny soatoavina sy ny kolotsainam-pirenena sy hampiadiana ny samy mpiray tanindrazana ary hangalàrana ny harem-pirenena.


4. FOKOM-PIRENENA FA TSY ANTOKO POLITIKA:

Araka ny Teny Fikasan’Andriamanitra, ny fototra iorenan’ ny fampandrosoana dia ny fianakaviana (Genesisy 2:7-24), ny fianakaviambe, ny zana-poko, ny foko, ary ny fokom-pirenena, , izay mahenika ny firenena manontolo, sahala amin’ ny Zanak’Israely Roambinifolo (I Mpanjaka 18:31) fa tsy ny antoko politika velively. 


FEHINY: Hiposaka eto Madagasikara ny Fahazavan’Ilay Mpahary ary hipaka hatrany amin’ ny faran’ ny tany! Tenin'Andriamanitra no arahina fa tsy ny tenin' ny mpanao politika. Fanjakana fa tsy repoblika. Fanjaka-Mpisorona fa tsy ny jadona na ny demokrasia. Ho an’ Ilay Mpahary ny Lanitra sy ny Tany irery ihany ny Voninahitra !

Antananarivo, faha-21 Septambra 2010.

Prince Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA
Doctor of Theology,
Filohan' ny Fiombonamben' ny Zanakandriana sy Ampanjaka to Madagasikara. (c) copyright.


lundi 20 août 2012

FANJAKAN' I MADAGASIKARA: FIRENENA MANAN-KARENA INDRINDRA ERAN-TANY


FANJAKAN' I MADAGASIKARA:

TOE-KARENA: FIRENENA MANANKARENA INDRINDRA ERAN-TANY :


Araka ny Teny Fikasan’Andriamanitra dia hajorony eto ny Fanjakan’ i Madagasikara, fanjakam-pisorona. Madagasikara Tany Masina, Ilay Tany Fototra, dia tena handroso amin’izay.

Eto no firenena manankarena indrindra eran-tany, misy ny tahiry solitany lehibe indrindra eran-tany, misy ny tahiry volamena sy vatosoa betsaka sy tsara indrindra eran-tany, izay misy karazany fito-polo mahery (diamond, saphir, rubis, émeraude, pezzotaite, schiavinatoite, londonite, alexandrite, labradorite, améthyste, jaspe, grenat, demantoide, tourmaline, morganite, chrysobéryl, citrine impériale, topaze, quartz, cristal, sns...),

misy ny karazana akora rehetra ambonin’ ny tany ao anaty ny fisokajiana nataon’ i Mendeleev sy harena ankibon’ ny tany maro (Argent, Charbon, Chrome, Cobalt, Fer, Gaz naturel, Ilménite, Mercure, Nickel, Niobium, Or, Pétrole, Platine, Plutonium, Rhodium, Uranium, Titane, Thorium,...sns), misy zavamaniry tranainy indrindra eran-tany sy mahasitrana ny aretina isan-karazany.

Fa tsy hisy intsony orinasa vahiny hitrandraka ny harenam-pirenena. Ary voaozona hatramin’ ny tarànany ny tompontany sy ny vahiny izay mangalatra ny haren’ny firenena sy mivarotra tanindrazana, indrindra ireo nosy manodidina antsika.

Mahatratra 100.000 Milliards Dollar US no sandan’ ny harena eto raha kely indrindra. Ary 10 Milliards Dollar US isan-taona no vola mety ho azo amin’izany raha kely indrindra rehefa vokarina eto, ary tsy azo hamidy any ivelany raha tsy efa voakaly eto Madagasikara.

Hajoro ny Bankim-pirenena hiaro ny tombontsoam-pirenena. Hajoro ny Orinasam-panjakana maro hitrandraka ny harena goavana an-kibon’ ny tany, ary ny tompontany no mitantana azy ireo am-pahamarinana. Ny teknolojia sy ny teknisiana no mety ilaina ny avy any ivelany. Ary ho lasa firenena anisan’ ny matanjaka sy mandroso indrindra eran-tany tokoa i Madagasikara !!!


Prince Rev. Dr Ndriana RABARIOELINA,
Filohan' ny Fiombonamben' ny Zanakandriana sy Ampanjaka eto Madagasikara.
(c) Copyright.